Όροι Διαγωνισμού/ KRAFT-EURO 2024

Όροι Συμμετοχής

Όροι Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «Druckfarben Hellas S.A.» (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), εταιρεία παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων με τη μάρκα «KRAFT Paints», διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KRAFT-EURO 2024» (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

Η προωθητική ενέργεια δεν διοργανώνεται σε συνεργασία με το Facebook ή/και Instagram, ούτε χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook ή/και Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας δεν είναι το Facebook ή/και Instagram, αλλά η Διοργανώτρια Εταιρεία που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας του Facebook ή/και Instagram. Οι πληροφορίες που θα διατεθούν στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρούσα ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνεται αποκλειστικά η Διοργανώτρια Εταιρεία και όχι το Facebook ή και Instagram. Το Facebook ή/και Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ή/και Instagram ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω ‘Όρους’. Με τη συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται αυτομάτως ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, είναι χρήστες του Facebook και του Instagram και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https://kraftpaints.com/oroi-diagonismoy-euro-2024 καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.

3.2. Από την προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρίας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (γ) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρίας που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook ή/και Instagram.

3.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο της προωθητικής ενέργειας για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια Εταιρεία για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή, ωστόσο, στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους.

Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας

4.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρακευή 05/07/2024 (περαιτέρω η «Έναρξη της προωθητικής ενέργειας») ώρα 11:00 π.μ., έως και  την Πέμπτη 11/07/2024 , ώρα 12:00 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη της προωθητικής ενέργειας»).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, ακυρώσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής της εν λόγω προωθητικής ενέργειας κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στους ιστότοπους https://www.facebook.com/KraftPaintsGreece & https://www.instagram.com/kraftpaintsgreece/. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

4.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της Λήξης της προωθητικής ενέργειας καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη Λήξη της προωθητικής ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Τρόπος Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

5.1. Ο χρήστης για να λάβει μέρος στην κλήρωση θα πρέπει κατά την επίσκεψή του στη σελίδα της «Druckfarben Hellas S.A.» στο Facebook https://www.facebook.com/KraftPaintsGreece/ ή/και https://www.instagram.com/kraftpaintsgreece/ να επισκεφθεί το post της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας στο Facebook ή/και Instagram. Στη συνέχεια, καλείται να ακολουθήσει τα βήματα για να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια. Αυτομάτως ο χρήστης θα μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει τα δώρα της προωθητικής ενέργειας.

5.2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) μόνο συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μέσω της δημοσίευσης στη σελίδα στο Facebook ή στο Instagram. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής ανά δημοσίευση θα ακυρώνονται.

5.3. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από την κλήρωση όσες κατά την κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με την Προωθητική ενέργειας ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές ή δυσφημιστικές για τη Διοργανώτρια Εταιρία και τα προϊόντα της.

Εγκυρότητα συμμετοχής

Για την ανάδειξη των νικητών της προωθητικής ενέργειας θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρίας ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη της προωθητικής ενέργειας μέχρι τη Λήξη της προωθητικής ενέργειας.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής ενέργειας – Δώρα

7.1. Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της εκ της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

7.2. Οι νικητές της προωθητικής ενέργειας θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Πέπμτη 11/07/2024 και ώρα 12:00 μ.μ. μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει σύνολο 2 (δύο) νικητές (έναν νικητή στο Facebook & έναν στο Instagram της εταιρείας) στπου θα κερδίσουν ισάριθμα δώρα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι και την Πέμπτη 11/07/2024 στην αντίστοιχη σελίδα της «Druckfarben Hellas S.A.» στο Facebook ή/και Instagram.

7.3. Το δώρο για κάθε έναν νικητή που θα προκύψει από την κλήρωση είναι μία συσκευασία των 10LT λευκό Master, μία συσκευασία των 10LT λευκό 4 Seasons και μία δωροεπιταγή των 100€ από την εταιρεία “Cosmos Sports”.

7.4. Τα ονοματεπώνυμα των Νικητών της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο https://www.facebook.com/KraftPaintsGreece/  ή/και https://www.instagram.com/kraftpaintsgreece/ και οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με σχετική ανάρτηση (σχόλιο) στο post του διαγωνισμού. Θα πρέπει να απαντήσουν με τα στοιχεία τους άμεσα (όνομα, επώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο), ώστε να γίνει η ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή και την ανακήρυξή τους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.

7.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ενός δώρου, ακόμα και αν διατηρεί περισσότερους ενεργούς λογαριασμούς στο Facebook ή/και Instagram(και ως εκ τούτου πολλαπλά user names) και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικά user names. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

7.6. Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Τα δώρα είναι αυστηρώς προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται. Η ανωτέρω εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους νικητές την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμούς τηλεφώνου) για την παραλαβή του δώρου με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων. Αν οποιοσδήποτε νικητής, εντός 4 ημερών μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του για οποιοδήποτε λόγο, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

7.7. Μετά τη Λήξη της προωθητικής ενέργειας, καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των νικητών.

Ευθύνη

8.1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

8.2 Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια, και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

8.3. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα τους όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8.4. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.5. Κατά τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

8.6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους της προωθητικής ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσουν τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

8.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από την προωθητική ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.

8.9. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα προωθητική ενέργεια, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον την προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της διοργανώτριας εταιρίας

Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της Διοργανώτριας Εταιρείας με τον Νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των κατοίκων της (Κανονισμός 2016/679, γνωστός ως GDPR), η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια για τους σκοπούς εξυπηρέτησης διεξαγωγής της κλήρωσης και υπάγονται στην πολιτική απορρήτου και τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται από την Εταιρεία, όπως και κάθε τηρούμενο από την Εταιρεία μας προσωπικό δεδομένο. Εάν επιθυμείτε την επικοινωνία με την Εταιρεία μας και την αποστολή προς εσάς ενημερωτικών μηνυμάτων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς. Παρακαλούμε σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της επικοινωνίας μας μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε μήνυμα ή επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο στα κάτωθι στοιχεία της Εταιρείας:

Επωνυμία: Druckfarben Hellas S.A.

Τηλέφωνο: 210 5519 300

Διεύθυνση: Λ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19300